© Centre Benenzon Catalunya   |    © DOMo ALda   |    e-correu: info@centrebenenzon.cat Inconscient Per el Prof. S. Freud, és la instància a la qual la consciència no té accés, però que se li revela en una sèrie  de formacions com els somnis, els lapsus, els acudits, els jocs de paraules, els actes fallits i en els  símptomes. Té la particularitat de ser alhora intern al subjecte (i a la seva consciència) i exterior a tota forma  de domini pel pensament conscient.  A l’Insconcient les energies sonores formen l'ISO Universal i l'ISO Gestàltic.  Institució  És el lloc on treballem la Musicoteràpia i és el continent de l’enquadrament musicoterapèutic. És a dir,  la superestructura on hem de situar el nostre enquadrament musicoterapèutic.  El millor fora un espai aïllat de la resta d’activitats i que el Mt estigués inclòs amb l’equip terapèutic.  ISO  Energies sonores, acústiques i de moviment que pertanyen a un individu i el caracteritzen. Està format per  l’herència sonora, per les vivències sonores gestacionals intrauterines i per les experiències sonores des del  naixement fins a l’edat adulta.  És un concepte dinàmic pel qual intervenen l'individu i la seva història en ell mateix. En la seva formació, té  molta importància, o forma part d'ell, la memòria analògica.  Benenzon: “Llamo ISO (identidad sonora) al cúmulo de energías formadas de sonidos, movimientos y  silencios que caracterizan a cada ser humano y lo diferencia del otro y al proceso dinámico de sus  respectivas descargas.  Benenzon el diferencia del concepte d’imprinting de Konrad Lorenz.  ISO ambiental  El Mt ha de reconèixer els sons i els fenòmens analògics que la institució, l’escola, l’aula, la sala d’interns, la  incubadora, l’hospital o el seu propi gabinet va creant al voltant del pacient. Cada lloc té les seves pròpies  característiques ambientals sonores, olfactòries, tàctils, de temperatura, com també de rituals gestuals i de  moviment, i d’altres infinits codis del context no verbal. Aquests fenòmens es condensen per la suma de les  persones de l’equip d’educadors o de salut més la infraestructura donada per l’edifici amb les seves pròpies  produccions sonores, per la naturalesa i l’ecosistema que envolta a la institució.  Diu Benenzon: “Todo esto le da una identidad propia al lugar que lo he llamado : Identidad Sonora  Ambiental (ISO A) parangonándola con las identidades sonoras que caracterizan a las personas ISO  Gestáltico (ISO G) y a las relaciones entre si ISO en Interacción ( ISO I)”. ISO complementari  Energies que apareixen i desapareixen depenent de l'estat d'ànim de l'individu i de les relacions que  estableix amb els altres. Són els petits canvis que cooperen cada dia o en cada sessió de musicoteràpia per efecte de les  circumstàncies ambientals i dinàmiques. ISO comunitari  És el conjunt de fenòmens no verbals que es succeeixen en el decurs del dia i a través del temps que  caracteritzen un determinat grup d'individus els quals intervenen i actuen en un determinat lloc per un  principi comú. ISO cultural  És el cúmul d'energies que es condensen en el present conscient i que caracteritzen la cultura on s'insereix  l'individu.  Moviments energètics sonor-musicals que es formen des del naixement de l’individu i quan rep els estímuls  sonors de l’ambient que l’envolta. Depèn de la cultura en què hem nascut.  La producció sonora d’un individu porta implícita la suma dels ISOS esmentats.  o Un ritme binari sorgeix des d’un ISO Universal.  o La veu de la mare ve des d’un ISO Gestàltic.  o Un fragment melòdic ens arriba des d’un ISO Cultural.  Energies sonores que tenien temporalitat podrien deixar de tenir-la en circumstàncies determinades  ISO familiar  És el cúmul i la dinàmica d’energies sonores, de moviment i pauses que caracteritza un determinat grup  familiar. ISO gestàltic  És la identitat sonora pròpia de cada individu, la qual el caracteritza. Conté en l'inconscient les energies  sonores que es produeixen des del moment de llur concepció i que podran modificar o influir a les que es  troben en l'ISO Universal.  Això vol dir que, si bé és cert que l’experiència clínica indica que un ritme binari, una cançó de bressol en  intervals de segona i tercera, produeixen un estat de tranquil·litat, de previsibilitat i de contenció perquè són  reconeguts perquè són a la memòria del no-verbal, també en dependrà de la història del subjecte en  qüestió*. Podem entendre’l com si fos l'individu en particular. Les energies heretades que es troben en els gens que  van donar lloc a aquest embrió. ISO G=Herència filogenètica + energia durant la gestació.  *Si en la història musical d’un individu apareix una experiència conflictiva greu, com per exemple situacions   de guerra, on el ritme binari primitiu s’ha vist combinat amb el ritme  de marxes militars, aquest modificarà   l'anterior i el conduirà a estats d’excitació i d'imprevisibilitat. En aquest cas, direm que l'ISO Gestàltic ha   cavalcat sobre l'ISO Universal, transformant la lectura de la producció sonora depenent de les transferències  que el pacient realitzi amb el seu musicoterapèuta dins del context no verbal.  ISO Grupal  És el cúmul i dinàmica d’energies sonores, de moviment i pauses que caracteritza un determinat grup al  llarg del seu desenvolupament d'interacció terapèutica. Té un temps biològic particular, una lògica  determinada, una estructura de formes, ritmes, seqüències, cadències, etc que el caracteritzen.  S'estableix en un grup de treball terapèutic. Alerta: S'han de tenir en compte els ISOS individuals  Té un temps biològic particular, una lògica determinada, una estructura de formes, ritmes, seqüències,  cadències, etc., Que el caracteritzen. Aquesta identitat apareix en el procés terciari =>.  ISO en Interacció  Resumeix el cúmul d’energies que caracteritzen la relació, el vincle, entre dues o més persones.  Està format per les característiques d'intercanvi energètic de comunicació que es produeix cada vegada que  dos o més persones intenten relacionar-se.  ISO transcultural  És la identitat sonora que caracteritza un determinat grup humà que s'ha vist necessitat d'emigrar, assimilar,  adaptar-se a un altre grup humà.  ISO universal  És el veritable arquetip corpori-sonor-musical, format per l'herència ontogenètica i filogenètica i que  caracteritza tots els éssers humans. És el propi de l'espècie humana i ens distingeix com a éssers humans. Conté en l'inconscient les energies sonores bàsiques, heretades de mil·lennis i mil·lennis característiques de  tot el gènere humà, amb les variables de les herències més recents: Occident i Orient: zones fredes, zones  tropicals, etc. o El ritme binari que imita el so cardíac  o Les sonoritats i el moviment de l'aigua (líquid amniòtic)  o Els sons d'inspiració i expiració o L'escala pentatónica amb els seus intervals de segona i tercera  o La tònica i la dominant  o L'acord perfecte  o L’obstinat o El cànon o El silenci.