© Centre Benenzon Catalunya   |    © DOMo ALda   |    e-correu: info@centrebenenzon.cat Objecte intermediari / Objecte d'intermediació corporal Principi d'ISO Principi d'ISO, principi de la Musicopsicoteràpia Procés primari Procés secundari Procés terciari Protocols Regles MBMT Sessió de musicoteràpia Setting Silenci, el Supervisió Temps biològic Temps cronològic Temps de latència Temps terapèutic Teoría Jo-pell de Didier Anzieu Transferència Triangle del psiquisme humà Inconscient Institució ISO ISO ambiental ISO complementari ISO comunitari ISO cultural ISO familiar ISO gestàltic ISO grupal ISO en Interacció ISO transcultural ISO universal Matriu de la comunicació no verbal Metodologia general Microfenòmens totèmics Model Benenzon de Musicoteràpia (MBMT) Musicoterapia didàctica (Mtd) Musicopsicoteràpia (Mpt) Musicoterapeuta - Mt Narcicisme Acting-out Aigua, l' Aquofons Arquetip Axiomes de la comunicació Burn-out Complex del no verbal (persona- comunicació-persona) Comunicació analògica Comunicació digital o sistemàtica Consigna Contratransferència Coterapeuta - Ct Elements tècnics Escotoma => punt negre Espai vincular Fenomen totèmic Gabinet de musicoteràpia Gràfica sessió Mt GOI Grup operatiu instrumental Història de vida en el no verbal